Koceljeva

 Opština

 Privreda

 Servisi građana

 Info

 Društvo

 Arhiva

 Koceljevačke novosti


dokumentacija

 

 

OPŠTINA KOCELJEVA - VESTI
NAJNOVIJE VESTI

02.07.2020. године

ОБАВЕШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „ NEW BIOELECTRICITY“ DOO Свилеува., са седиштем  Свилеува 16,15221 Свилеува, , поднео Оделењу за урбанизам,комуналне, стамбене и имовинско-правне послове Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пројекат изградње 6 електрана на биогас појединачне активне снаге 998 kw на кат. парц. бр. 3884/2,3884/4 и 3884/4 К.О. Свилеува, на подручју општине Коцељева, дана 11.06.2020.године, заведен под бројем 501-12/02-2020.
У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у  Одељењу  за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове,  Општинске управе општине Коцељева, у ул. Немањина  74, соба број  14, сваким радним даном од 18.06.2020. год., до 08.07.2020. год.  у времену  од  09,00 – 15,00 часова.
У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају овом Одељењу, у року од  20 дана од дана  објављивања, у писаној форми, преко „Писарнице“ органа Општинске управе општине Коцељева.
У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 10.07.2020. године са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали СО Коцељева.
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Увид у студију о процени утицаја на животну средину

 


ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 06.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електртонску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову повољност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.

www.zis.gov.rs


На основу члана 63. став. 2 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/2019), Општинска управа Коцељева, Одељење за урбанизам,комуналне,стамбене и имовинско правне послове  даје следећи,

ОГЛАС – ЈАВНИ ПОЗИВ

 1. Општинска управа Коцељева, Одељење за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско правне послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу електрана на биогас појединачне активне снаге 998 кW, на кат.пар. број 3884/2, 3884/4 и 3882/4 К.О. Свилеува
 2. ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу електрана на биогас појединачне активне снаге 998 кW, на кат.пар. број 3884/2, 3884/4 и 3882/4 К.О. Свилеува  обављаће се у периоду од 27.05.2020. год. до 02.06.2020. год. у просторијама Општине  Коцељева, канцеларија број 13, у периоду од 0900 до 1400 часова.
 3. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је ГД ''Кнез'' Шабац, Одговорни урбаниста Ивана Обрадовић, дипл.инж.арх., а подносилац захтева за оверу Урбанистичког пројекта је ''NEW BIOELECTRCITY’’ d.o.o. Свилеува.
 4. Позивају се  сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије надлежном органу који је огласио јавну презентацију;
 5. Сва потребна образложења у току трајања јавне презентације, и одговоре на питања, примедбе и сугестије даваће овлашћено лице Одељења за урбанизам, комуналне,стамбене и имовинско правне послове – Златко Поповић, начелник одељења - у сарадњи са представницима обрађивача плана. Контакт подаци –                                 015 556 144, e-mail kocurban@mts.rs.
 6. Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат: http://www.koceljeva.gov.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА КОЦЕЉЕВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,КОМУНАЛНЕ,
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Увид у урбанистички пројекат


OBAVEŠTENJE INTERRESORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA

Obaveštenje od 06.04.2020. godine

Zahtev za pokretanje postupka procene (obrazac)

 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


     Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, „ NEW BIOELECTRICITY“ DOO Свилеува., са седиштем  Свилеува 16,15221 Свилеува, , поднео Оделењу за урбанизам,комуналне, стамбене и имовинско-правне послове Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта „Пројекат изградње 6 електрана на биогас појединачне активне снаге 998 kw на кат. парц. бр. 3884/2,3884/4 и 3884/4 К.О. Свилеува, на подручју општине Коцељева, дана 11.06.2020.године, заведен под бројем 501-12/02-2020.
У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у  Одељењу  за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско-правне послове,  Општинске управе општине Коцељева, у ул. Немањина  74, соба број  14, сваким радним даном од 18.06.2020. год., до 08.07.2020. год.  у времену  од  09,00 – 15,00 часова.
У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају овом Одељењу, у року од  20 дана од дана  објављивања, у писаној форми, преко „Писарнице“ органа Општинске управе општине Коцељева.
У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 10.07.2020. године са почетком у 1100 часова, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у сали СО Коцељева.
ОДЕЉЕЊЕ  ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНЕ, СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Увид у студију о процени утицаја на животну средину

 

 


ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ

Обавештење

Поштовани,

Обавештавамо вас да су од 06.12.2019. године умањене таксе за електронске пријаве права индустријске својине.

Такса за електртонску пријаву за признање патента и малог патента умањена је за 50%, док је такса за електронску пријаву за признање индустријског дизајна, жига, колективног жига и жига гаранције умањена за 25%.

Поштовани суграђани, искористите ову повољност, поднесите електронску пријаву и уштедите новац.

Додатне информације о подношењу електронских пријава Заводу за интелектуалну својину можете да видите на званичном сајту Завода за интелектуалну својину.

www.zis.gov.rs

 

 

На основу члана 14. Став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. Гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Коцељева

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА

            Део Јединственог бирачког списка за територију општине Коцељева, изложен је у седишту Општинске управе Коцељева у Коцељеви, ул. Немањина бр. 74, канцеларија бр. 6. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.
Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Коцељева могу поднети Општинској управи у времену од 07:00 до 15:00 часова најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020. године до 24:00 часова.
Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.
Грађани могу од расписивања избора за Председника Републике/Народне посланике Народне скупштине до најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка 30.05.2020. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Коцељева (изабрано место гласања). Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања изборног поступка.
У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.


На основу члана 63. став. 2 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 и 9/2020), и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/2019), Општинска управа Коцељева, Одељење за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско правне послове  даје следећи,

ОГЛАС – ЈАВНИ ПОЗИВ

 1. Општинска управа Коцељева, Одељење за урбанизам, комуналне, стамбене и имовинско правне послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу електрана на биогас појединачне активне снаге 998 кW, на кат. пар. број 3884/2, 3884/4 и 3882/4 К.О. Свилеува  
 2. ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА Урбанистичког пројекта за изградњу електрана на биогас појединачне активне снаге 998 кW, на кат.пар. број 3884/2, 3884/4 и 3882/4 К.О. Свилеува  обављаће се у периоду од 27.05.2020. год. до 02.06.2020. год. у просторијама Општине  Коцељева, канцеларија број 13, у периоду од 0900 до 1400 часова.
 3. Стручни обрађивач Урбанистичког пројекта је ГД ''Кнез'' Шабац, Одговорни урбаниста Ивана Обрадовић, дипл.инж.арх., а подносилац захтева за оверу Урбанистичког пројекта је ''NEW BIOELECTRCITY’’ d.o.o. Свилеува.
 4. Позивају се  сва заинтересована лица да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе примедбе и сугестије надлежном органу који је огласио јавну презентацију;
 5. Сва потребна образложења у току трајања јавне презентације, и одговоре на питања, примедбе и сугестије даваће овлашћено лице Одељења за урбанизам, комуналне,стамбене и имовинско правне послове – Златко Поповић, начелник одељења - у сарадњи са представницима обрађивача плана. Контакт подаци –                                                   015 556 144,  e-mail kocurban@mts.rs.
 6. Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат:  http://www.koceljeva.gov.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА КОЦЕЉЕВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,КОМУНАЛНЕ,
СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Увид у урбанистички пројекат

 

 

 

OBAVEŠTENJE INTERRESORNE KOMISIJE OPŠTINE KOCELJEVA

Obaveštenje od 06.04.2020. godine

Zahtev za pokretanje postupka procene (obrazac)

 

OBAVEŠTENJA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE KOCELJEVA

Zaključak štaba od 08.05.2020 god.

Zaključak o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza na teritoriji opštine Koceljeva

Zaključak o uspostavljanu rada Opštinske uprave Koceljeva

Obaveštenje za građane opštine Koceljeva od 08.05.2020 god.

Zaključak štaba od 30.04.2020 god. o ublaživanju mera ograničenja kretanja tokom Vanrednog stanja

Preporuka Štaba od 27.04.2020 god. o preduzimanju mera na teritoriji opštine Koceljeva za vreme Vanrednog stanja u R. Srbiji

Naredba od 27.04.2020. godine

Zaključak o dozvoli rada kozmetičkih i frizerskih salona, pedikira, manikira, usluga teretana i fines klubova, solarijuma, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanja lica i tela na teritoriji opštine Koceljeva

Saopštenje za javnost od 18.04.2020. godine

Naredba od 14.04.2020. godine

Preporuka Štaba o preduzimanju mera na teritoriji opštine Koceljeva za vreme Vanrednog stanja u R. Srbiji

Uputstvo Zavoda za javno zdravlje za sprovođenje protivepidemijskih mera

Saopštenje za javnost od 10.04.2020. godine

Naredba od 09.04.2020. godine

Obaveštenje za penzionere od 09.04.2020. godine

Naredba o preduzimanju mera u JKP "Progres" Koceljeva

Zaključak o oslobađanju plaćanja troškova realizacije programa vaspitanja i obrazovanja u Predškolskoj ustanovi "Poletarac" Koceljeva

Naredba Štaba za vanredne situacije Koceljeva od 06.04.2020. god.

Obaveštenje za građane starije od 70 godina o otvorenim trgovinskim radnjama u subotu 04.04.2020. godine od 04 do 07 časova

Zaključak o uspostavljanju kol centra

Naredba od 22.03.2020. godine.

Naredba od 20.03.2020. godine - Obustava rada ugostiteljskih objekata, frizerskih ikozmetičkih salona, objekata u kojima se priređuju zabavne igre (igraonice - kladionice)

Naredba od 18.03.2020. godine

Naredba od 17.03.2020. godine

Naredba od 16.03.2020. godine

Instrukcija privrednim subjektima u vezi sa postupkom izdavanja dozvola za kretanje u vremenu od 20 do 05 časova

Kodeks ponašanja u poslovnim subjektima tokom vanredne situacije - Privredna komora Srbije

Obaveštenje za poljoprivrednike za vreme vanredne situacije

OBRASCI ZA LOKALNE IZBORE RASPISANE ZA 26.04.2020. GODINE

OBRASCI

Napomena: Potvrda o izbornom pravu za izbor odbornika u Skupštini opštine Koceljeva izdaje se od strane Opštinske uprave na obrascu koji se koristi u radu organa.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа Коцељева као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Коцељева, обавештава грађане да је изложила део бирачког списка за подручје општине Коцељева и позива грађане који имају пребивалиште на територији општине Коцељева да могу извршити увид у бирачки списак и поднети захтев за упис или брисање из бирачког списка, измену, исправку или допуну података у бирачком списку, сваког радног дана почев од 05.03.2020.год. до 10.04.2020 год. у 24:00 часа, када орган надлежан за вођење јединственог бирачког списка доноси решење о закључењу бирачког списка. Ради увида у бирачки списак обавезно понети личну карту. За више информација обратити се раднику Општинске управе задуженог за послове Бирачког списка у канцеларији број 6 у згради управе или на број 015/556-302.“


ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA

ZA 2020 GODINU


Odluka o angažovanju eksterne revizije za završni račun budžeta Opštine Koceljeva za 2019. godinu


02.03.2020. godine

RANI JAVNI UVID U PROSTORNI PLAN

REPUBLIKE SRBIJE

Oglas - rani javni uvid

Tekstualni deo

Grafički  pilozi

Prilog 1,         Prilog 2,        Prilog 3.


 

29.11.2019. godine

PREUZMITE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU

1. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone

2. Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokr..

3. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti...

4. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

5. Odluka o visini stope amortizacije


ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ


03.10.2019. godine

Poslovnik o radu Interresorne komisije za procenu potreba za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom ili socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom za teritoriju opštine Koceljeva


FESTIVAL ZIMNICE 2019

Poštovani prijatelji Festivala, obaveštavamo Vas da će jedanaesti po redu Festival zimnice 2019, biti održan 27. i 28. septembra 2019. godine u Koceljevi. Pozivamo Vas da nas posetite, dobro nam došli.


Pogledajte reportažu u emisiji ,,Ovo je Srbija'' povodom Dana Opštine Koceljeva i promotivni video o investicijama u 2019. godini sniman iz drona

 


 

1. Uputstvo za pripremu budžeta lokalnih vlasti za 2020. godinu Ministarstva finansija

2. Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu Opštine Koceljeva za 2020. godinu

3. Obrasci za programski budžet

4. Tabele za plate i broj zaposlenih

5. Pregled kapitalnih projekata


19.06.2019. godine

IV MALE OLIMPIJSKE IGRE KOCELJEVA

Dana 19.06.2019. godine u Koceljevi su održane IV Male olimpijske igre u organizaciji Predškolske ustanove ,,Poletarac'' iz Koceljeve, a učesnici su bila deca predškolskih grupa. Ovde možete pogledati snimak.

 


PREDSEDNIK REPUBLIKE SRBIJE

ALEKSANDAR VUČIĆ U KOCELJEVI

Koceljevu je 14.02.2019. godine posetio predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Veliki broj građana okupio je se kod fabrike ,,Pemi stil'' kako bi dočekao predsednika države. Kako je Aleksandar Vučić sam istakao ovom prilikom već šesti put dolazi u Koceljevu i zahvalan je za toplu i srdačnu dobrodošlicu koju mu građani uvek prirede. Pogledajte galeriju.....


30.11.2018. godine

PREUZMITE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2019. GODINU

1. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone

2. Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokr..

3. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti...

4. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

5. Odluka o visini stope amortizacije


Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednoig zemljišta u državnoj svojini u opštini Koceljeva


U Koceljevi je 28. i 29. septembra održan deseti jubilarni Festival zimnice. Po ocenama organizatora i posetilaca ovo je do sada najuspešniji i najviše posećen Festival zimnice do sada. Klikom na sliku ispod pogledajte razne vesti, video materijale i galeriju fotografija sa Festivala zimnice.


Promotivni video povodom Festivala zimnice u Koceljevi

    SEOSKE OLIMPIJSKE IGRE 15.09.2018. GODINE U KOCELJEVI

U Koceljevi su 15.09.2018. godine održane 45 po redu Seoske olimpijske igre u organizaciji Opštine Koceljeva i Saveza za rekreativni sport Republike Srbije. Učešće je uzelo oko 900 sportista, a pomoć organizatorima pružilo je oko 100 volontera. U nastavku pogledajte galeriju slika.


        INVESTIRAJTE U KOCELJEVI             INVEST IN KOCELJEVA

              Verzija na srpskom                                   English version

 


Odluka o budžetu za 2018. godinu

Predlog rebalansa budžeta od 25.04.2018. godine (Predlog Odluke o izmeni Odluke o budžetu Opštine Koceljeva za 2018. godinu)


Ovlašćena lica u Opštinskoj upravi Koceljeva za postupanje u upravnom postupku


NOVOGODIŠNJI PRIJEM

Dana 22.12.2017. godine održan je tradicionalni novogodišnji prijem predsednika Opštine Koceljeva. Na prijemu su predsednik Opštine Dušan Ilinčić i predsednik Skupštine Opštine i narodni poslanik Verljub Matić sumirali odlične rezultate lokalne samouprave u protekloj godini. U nastavku pogledajte video sa najznačajnijim investicijama....


INDUSTRIJSKA ZONA KIŠNA KANALIZACIJA 2017


29.11.2017. godine

PREUZMITE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2018. GODINU

1. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone (važi Odluka doneta 2014. godine

2. Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokr..

3. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti...

4. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

5. Odluka o visini stope amortizacije


U Koceljevi je 29. i 30. septembra 2017. godine održan deveti po redu Festival zimnice. Učestvovalo je 232 izlagača i 240 ekipa u takmičenju u pripremanju lovačkog gulaša, a zabeležena je i rekordna poseta gostiju.

Klikom na sliku ispod pogledajte novinske i video priloge iz raznih medija, kao i foto galeriju.


SASTANAK SA DELEGACIJOM REPUBLIKE TURSKE

Dana 22.08.2017. godine održan je sastanak delegacije Vlade Republike Srbije na čelu sa premijerkom Anom Brnabić, a čiji član je bio i narodni poslanik i član Odbora za poljoprivredu Skupštine Republike Srbije Veroljub Matić iz Koceljeve, sa delegacijom Republike Turske na čijem čelu je ministar hrane, poljoprivrede i stočarstva Ahmet Ešref Fakibab. Tema je unapređenje saradnje u oblasti trgovine, a naročito izvoz iz Srbije u Tursku u bescarinskom režimu goveđeg mesa i rafinisanog suncokretovog ulja, kao i održavanje velikog agro-foruma-Srbija-Turska na kojem učestvuje oko 150 turskih kompanija koje žele da investiraju pre svega u prehrambenu industriju.


Lokalni antikorupcijski plan


Rezultati predsedničkih izbora od 02.04.2017. godine u opštini Koceljeva

ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE KOCELJEVA ZA 2017. GODINU

Na linku se uz Odluku o budžetu za 2017. godinu nalaze i četiri izvršena rebalansa, Rešenje o promeni aproprijacije, Zaključak - namenski transfer, Rešenje o tekućoj rezervi i Uputstvo za pripremu odluke o budžetu.


Izveštaj o javnim nabavkama za 2016. godinu


Pogledajte govor narodnog poslanika iz Koceljeve Veroljuba Matića u Narodnoj Skupštini Republike Srbije 13.12.2016. godine


Pogledajte u unutrašnjost fabrike pirotehnike u Koceljevi čija je izgradnja pri samom kraju


Pogledajte ekskluzivni snimak iz drona sniman na Festivalu zimnice 30.09. i 01.10.2016. godine. Na snimku možete videti i predeo industrijske zone i fabrike pirotehnike


27.11.2016. godine

PREUZMITE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE KOCELJEVA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU

1. Odluka o određivanju zona i najopremljenije zone (važi Odluka doneta 2014. godine

2. Odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokr..

3. Odluka o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti...

4. Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Koceljeva

5. Odluka o visini stope amortizacije


28.11.2016. godine

Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije u Opštinskoj upravi KoceljevaIzgradnja fabrike pirotehnike u Koceljevi


FESTIVAL ZIMNICE U KOCELJEVI

30.09. i 01.10.2016 godine

Slike iz drona Festival zimnice 2016

Pogledajte video i novinske izveštaje sa Festivala zimnice

Pogledajte galeriju fotografija sa Festivala zimnice


Lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma u opštini Koceljeva za period 2016 - 2020

Lokalni akcioni plan za razvoj usluga socijalne zaštitena teritoriji opštine Koceljeva za period 2014 - 2018


Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala...

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće...


Na sednici u Domu Narodne skupštine 03.06.2016. godine je konstitutisan 11. saziv parlamenta potvrđivanjem mandata poslanicima...


EMISIJA ,,Šta radite bre'' RTS 1

U emisiji ,,Šta radite bre'' RTS 1, od 26.05.2016. godine emitovan je izveštaj iz Koceljeve. Pogledajte izveštaj...


PROJEKAT: ,,Inkluzija kroz podršku obrazovanju''. Klikom na link pogledajte detalje o projektu


ODRŽANA KONSTITUTIVNA SEDNICA - Izveštaj RTS-a u emisiji ,,Ovo je Srbija''

Skupština opštine Koceljeva održala je 24.05.2016. godine konstitutivnu sednicu Pogledajte i izveštaj RTS-a u emisiji ,,Ovo je Srbija''


Izveštaj iz Koceljeve u emisiji ,,Ovo je Srbija'' počinje na 8:43Rezultati lokalnih izbora u Koceljevi


                                        Europe for citizens


13.04.2016. godine

        U nastavku investicija u Koceljevi asfaltirane su ulice Ljutice Bogdana i Osme crnogorske brigade, kao i trotoari u ulicama Teslinoj, Vuka Karadžića, Miće Stanojlovića i Prvomajskoj.

Klikom na sliku pogledajte foto galeriju


 

Sledeća strana

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Flag Counter

dokumentacija

Matičar


 

Objedinjena proceduraPitajte predsednika
Pitajte predsednika

Strategija razvoja

 
Kursna lista

Vremenska prognoza

Telefonski imenik

Broj posetilaca

Red vožnje

Zavičajni muzej

 


 

www.koceljeva.gov.rs
Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
tel: +381 556 355 fax: +381 556 587