Коцељева

 Општина

 Привреда

 Сервиси грађана

 Инфо

 Друштво

 Коцељевачке новости


 Матичар
 
Поштовани грађани, позивом на телефон број: 015/556-002 и путем е-маил адресе maticar.koceljeva@gmail.com можете у Општинској управи,Одељење за општу управу и јавне службе Општине Коцељева прибавити следећа документа:
 
• извод из књиге рођених
• извод из књиге венчаних
• извод из књиге умрлих
• интернационални извод из књиге рођених
• интернационални извод из књиге венчаних
• интернационални извод из књиге умрлих
• уверење о држављанству
• уверење о слободном брачном стању
Одговорно запослено лице ће одмах након позива утврдити да ли су испуњени услови за издавање траженог документа и о томе обавестити заинтересовано лице. Такође ће пружити информацију о цени и начину достављања. Потом ће сачинити документ и отправити га као вредоносну пошиљку заинтересованом лицу, доставом на кућну адресу.
 
НАРУЧИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА
 
- Наручивање телефоном (015/556-002) извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих и уверења о држављанству
- Наручивање путем интернета извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења о држављанству на е-маил адресу maticar.koceljeva@gmail.com
Напомена: неопходно је уз личне податке (Име, презиме, име родитеља, датум рођења/венчања/смрти, места пребивалишта наручиоца навести и број телефона, адресу становања и е-маил адресу наручиоца).
Наручиоцу ће бити одговорено у року од 24 сата.
 
Промена личног имена
 
За промену личног имена подноси се:

- Захтев са навођењем разлога за промену
- Уверење о држављанству ( не старије од 6 месеци )
- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних ( за лице које је у браку )
- Пресуда о разводу брака ( ако је брак разведен )
- Извод из матичне књиге рођених за децу ( за лице које има децу )
- Уверење Министарства финансија, пореске управе филијала Коцељева да је измирио пореске обавезе
- Уверење да се против лица не води истрага и да није подигнута оптужница код надлежног Општинског и Окружног суда.
- Уверење о пребивалишту.
- Уплата Републичке административне таксе од 630,00 динара за жиро рачун 840-742221843-57 прималац, буџет Републике Србије модел 97 позив на број: 57-046.
Од 01.01.2011. године накнада на име трошкова поступка пред Општинском управом од 1920,00 динара уплаћује се на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број 57-046.

 
Склапање брака
 
Будући супружници уз захтев за склапање брака матичару подносе:

- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству (не старије од 6 месеци)
- Важеце личне карте
- Уплата Републичке административне таксе од 250,00 динара за жиро рачун 840-742221843-57 прималац, буџет Републике Србије модел 97 позив на број: 57-046.
- Уплату накнаде на име трошкова венчања радним даном у износу од 970,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
- Уплату накнаде на име трошкова венчања у дане викенда и државних празника у износу од 1920,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
Уколико се брак склапа у ресторану или неком другом месту (изван службених просторија)
- Од 01.01.2011. године Општинском одлуком о висини накнада ("Сл. лист општине Коцељева, број 27/08) цлан 2. тацка 35. за склапање брака ван службених просторија 9.570,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94.

 
БРАК СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ
 
Уколико је будући супружник страни држављанин матичару подноси:

- Извод из матичне књиге рођених на интернационалном обрасцу (по бечкој или париској Конвенцији)
- Доказ о држављанству
- Доказ да је слободног брачног стања и да по прописима земље чији је држављанин (лични подаци страног држављанина) не постоје сметње за склапање брака са држављанином Републике Србије (да су наведени сви лични подаци држављанина Републике Србије)
- Уплата Републичке административне таксе од 250,00 динара за жиро рачун 840-742221843-57 прималац, буџет Републике Србије модел 97 позив на број: 57-046.
- Уплату накнаде на име трошкова венчања радним даном у износу од 970,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
- Уплату накнаде на име трошкова венчања у дане викенда и државних празника у износу од 1920,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
Уколико се брак склапа у ресторану или неком другом месту (изван службених просторија)
- Од 01.01.2011. године Општинском одлуком о висини накнада ("Сл. лист општине Коцељева, број 27/08) члан 2. тачка 35. за склапање брака ван службених просторија 9.570,00 динара (жиро рачун 840-742351843-94)

 
ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА НОВОРОЂЕНОМ ДЕТЕТУ
 
Упис у матичну књигу рођених.

За одређивање имена новорођеном детету матичару се лично подноси:

- Извод из матичне књиге венчаних
- Уверење о држављанству за оба родитеља
- Важеће личне карте
- По потреби и друга документа
- Уколико је дете рођено ван брака потребно је да отац да изјаву о признавању очинства и да се мајка сагласи са признавањем очинства .
- За признање очинства потребно је приложити следећа документа: изводе из књиге рођених за оба родитеља, уверење о држављанству за оба родитеља ( не старије од 6 месеци ) и важеће личне карте.

 
УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
 
За упис чињенице смрти у матичну књигу умрлих подноси се:

- Потврда о смрти (2 примерка)
- Лична карта или путна исправа умрлог
- Извод из матичне књиге рођених за умрлог
-Уверење од држављанству за умрлог
- Извод из матичне књиге венчаних за умрлог
- Лична карта пријавиоца смрти

 
ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА РОЂЕНИХ, МАТИЧНИХ КЊИГА ВЕНЧАНИХ И МАТИЧНИХ КЊИГА УМРЛИХ
 
За издавање извода из матичних књига рођених, матичних књига венчаних и матичних књига умрлих матичару се подноси :
- Усмени или писмени захтев са подацима
- Уплата Републичке административне таксе од 360,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57 модел 97, позив на број: 57-046.
- Уплата накнаде на име трошкова поступка пред градском управом од 280,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
-Издавање извода из књига рођених, венчаних и умрлих на интернационалном обрасцу:
- Уплата Републичке административне таксе од 580,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57 модел 97, позив на број: 57-046.
- - Уплата накнаде на име трошкова поступка пред градском управом од 1560,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046
 
ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ
 
За издавање уверења о држављанству за лица уписана у евиденције о држављанима које се воде за општину Коцељева, матичару се подноси :
- Усмени или писмени захтев са подацима
- Уплата Републичке административне таксе од 630,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57 модел 97, позив на број: 57-046
- Уплата накнаде на име трошкова поступка пред општинском управом од 280,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 модел 97, позив на број: 57-046.
 

Поштовани грађани у прилици сте да, позивом на телефон број: 015/556-002, наручите и добијете на кућну адресу:

- Извод из матичне књиге рођених
- Извод из матичне књиге венчаних
- Извод из матичне књиге умрлих
- Уверење о држављанству

За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих плаћа се Републичка административна такса од 360,00 динара, а на име трошкова поступка пред општинском управом од 280,00 динара.

За уверење о држављанству плаћа се Републичка административна такса од 630,00 динара, а на име трошкова поступка пред општинском управом од 280,00 динара.

Пре издавања докумената, матичару се морају доставити докази о извршеној уплати такси на следећу адресу: Општина Коцељева, за матичара 15220 Коцељева ул. Немањина бр. 74.


Изводи из матичних књига рођених, венчаних и умрлих и уверење о држављанству могу се добити само за лица која су уписана у матичне књиге матичних подручја која се налазе на територији општине Коцељева.

 


Пројекти у реализацији
- exchange3 -

Питајте председника

Стратегија развоја

Матичар

Курсна листа

Временска прогноза

Телефонски именик

Број посетилаца
website-hit-counters.com

Ред вожње

 

www.koceljeva.gov.rs
Улица Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: +381 556 355 факс: +381 556 587