Коцељева

 Општина

 Привреда

 Сервиси грађана

 Инфо

 Друштво

 Коцељевачке новости


 Социјална заштита

 

      Информатор о раду Центра за социјални рад - DOWNLOAD

      Захтев за приступ информацији од јавног значаја -       DOWNLOAD

      Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен/одбачен
      захтев за приступ информацији - DOWNLOAD

      Жалба када орган власти није поступио/није поступио у
      целости по захтеву тражиоца у законском року (ћутање управе) -      DOWNLOAD 

       Центар за социјални рад "Коцељева" је специјализована установа у систему социјалне заштите, који врши заштиту права и интереса грађана Коцељеве и њихових породица, чиме непосредно остварује различите видове њихове социјалне и правне заштите.
Центар за социјални рад "Коцељева",Коцељева основан је 25.04.1988. године.
Центар за социјални рад "Коцељева",Коцељева је члан Асоцијације центара за социјални рад Србије, која је основана 18.06.2003. године, а цији је циљ удруживање и повезивање ради остваривања заједничких интереса запослених у социјалној заштити и квалитетнијег пружања услуга корисницима.

ДЕЛАТНОСТ

      Центар је вишефункцијонална установа социјлне заштите, који представља базу стручног рада и услуга у социјалној заштити, јер се преко центра остварује највећи део стручних активности цији је задатак да се путем услуга социјалног, педагошког, психолошког, правног и другог стручног рада задовољавају социјално-заштитне потребе,спречавају узроци и отклањају последице социјалних и породичних проблема.
      Делокруг центра за социјални рад остварује се реализовањем у пракси његових основних функција:

* непосредно остваривање социјалне заштите грађана и њихових породица
* остваривање функције органа старатељства
* праћење и проучавање социјалних проблема и потреба
* координирање активности на спроводењу социјалне заштите и социјалног рада у општини и сл.

Основа за остваривање права у области социјалне заштите је Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана. У цлану 9. предвиђена су следећа права:

1. Материјално обезбеђење
2. Додатак за помоћ и негу другог лица
3. Помоћ за оспособљавање за рад
4. Помоћ у кући, дневни боравак, смештај у установу, смештај у другу породицу
5. Услуге социјалног рада
6. Опрема корисника за смештај у установу или смештај у другу породицу
7. Једнократне помоћи

      У односу на предвиђена права, регулисано је да су материјално обезбеђење, додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите или другу породицу и услуге социјалног рада, у вршењу јавних овлашцења од општег интереса и у њиховом финансирању стара се Република.
      Поред ових права реализују се тзв. проширена права у која спадају: једнократне помоћи, помоћ у натури, куповина лекова, решавање стамбених питања, право на привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу и сл. и о њиховом финансирању стара се општина Коцељева.
      У свом раду центар примењује Породични закон, Закон о општем управном поступку, Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, као и друге законе и правилнике у зависности од проблематике слуцаја.

КОРИСНИЦИ

ЦСР "Коцељева" пружа заштиту:
Деци и омладини:
- без родитељског старања
- социо-материјално угроженој
- из породица са поремећеним односима
- из разведеног брака
- са поремећајима у друштвеном понашању
- и другој деци којима је заштита неопходна
Одраслим лицима:
- са асоцијалним понашањем
- са физицким и психичким сметњама
- без средстава за живот
- са породичним проблемима или бракоразводном спором, разведени или самохрани и друга одрасла лица
Остарелим лицима:
- без породичног старања
- без средстава за живот
- теже хроницно оболелим или инвалидним лицима
- са породичним и другим егзистенцијалним проблемима

Табеларни преглед укупног броја корисника по годинама:

Година
Број корисника
Ланчани индекс
2001
669
-
2002
706
1,06
2003
605
0,86
2004
698
1,15
2005
705
1,01

Кретање броја корисника према обележју старости:

Старосна група
2004
2005
Индекс
2004/2005
број
%
број
%
Деца и омл.
274
39
287
41
1,05
Одрасли
320
46
326
46
1,02
Остарели
104
15
92
13
0,88
УКУПНО:
698
100,0
705
100,0
/

 Пројекти у реализацији
- exchange3 -

Питајте председника

Стратегија развоја

Матичар

Курсна листа

Временска прогноза

Телефонски именик

Број посетилаца
website-hit-counters.com

Ред вожње

 

www.koceljeva.gov.rs
Улица Немањина 74, 15220 Коцељева
тел: +381 556 355 факс: +381 556 587