Index · Naslovna www.koceljeva.gov.rs
Meni
Istorijat opstine Koceljeva
Kulturno-istorijska
  zaostavstina

Koceljeva kroz vreme
   -Miocen
   -Paleolit
   -Neolit
   -Eneolit
   -Praistorijsko pismo iz     Tamnave
   -Metalna doba (Bronzano i     Gvozdeno doba)
   -Laten
   -Antika
   -Period seobe naroda
   -Srednji vek
   -Dolazak Slovena u     Tamnavu
   -Vizantija
   -Period ugarske dominacije
   -Macvanska banovina
   -Tamnava u sastavu srpske     srednjovekovne drzave
   -Sabacka banovina
   -Tamnava pod Turcima
   -Austro-Turski ratovi u     Tamnavi
Pop Luka Lazarevic
Boj na Svileuvi
Boj na Čučugama

 

Dobro dosli
 
Latinske izreke

Ab absurd o - Dokazivati besmislicom, tj. da bi protivno bila besmislica.

Ab initio - Iz početka. Iznova.

Ab intestato - Bez testamenta. Naslediti nešto od nekoga ko nije ostavio testament.

Ab inviso (invisis) - Bez gledanja. Potpisati nešto u uverenju da je dobro.

Ablata iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia? - Ako se ukloni pravednost, šta su kraljevstva nego velika razbojništva? Sv. Avgustin.

Bellum omnium in (ne: contra!) omnes - Rat svih protiv svih. Engleski filozof Hobbes - De cive.

Bene docet, qui bene distinguit - Dobro poučava ko dobro razlikuje (stvari).

Beneficium appelationis - Pravo priziva. Pravo žalbe.

Bis dat, qui cito dat - Dvostruko daje ko brzo daje.

Caesar ad Rubiconem - Cezar na Rubikonu. Kad neko stoji pred važnom odlukom.

Calamitas virtutis occasio est - Nevolja je prilika za hrabrost. Seneka. Na muci se poznaju junaci.

Capitis deminutio - Gubitak građanskih prava.

Capitis deminutio maxima - Gubitak sva tri prava (slobode, građanstva - ili državljanstva - i

Da mihi facta, dabo tibi ius - Daj mi činjenice, daću ti pravo.

Da mihi, ubi consistam, et terram movebo - Daj mi uporište i pokrenuću zemlju. Arhimed.

Damnum emergens - Pozitivan kvar. Šteta pretrpljena da bi se spasila veća imovina.

Damnum irreparabile - Nenadoknadiva šteta.

Ecce homo! - Evo čoveka! Pilatove reči kad je narodu pokazao Hrista. Jevanđ. po Jovanu 19,5.

Ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat - Dokazivati mora onaj koji tvrdi, a ne onaj koji pobija.

Elephantus non capit muscam - Slon ne hvata muve. Erazmo.

Emptor bonae fidei - Kupac u dobroj veri.

Eo ipso - Samo po sebi. Radi toga.

E pluribus unum - Iz više njih jedno. Natpis na grbu USA.

Errando discimus - Grešeći učimo.

Erranti via monstrato - Onome koji luta pokaži put.

Errare humanum est - Grešiti je ljudski.

Errata corrige! - Ispravi (svoje) greške.

Est difficillium se ipsum vincere - Najteže je pobediti samog sebe.

Est unus quisque faber ipse suae fortunae - Svako je sam kovač svoje sreće. Apije Klaudije.

Et cetera - I ostalo. I tako dalje. Skraćenica: Etc.

Et post malam segetem serendum est - I posle slabe žetve treba sejati. Seneka.

Ex abrupto - Odjedamput. Smesta.

Ex adverso - Sa suprotne strane.

Ex aequo et bono - Po zahtevu pravednosti i čestitosti.

Examen testium - Saslušavanje svedoka.

Ex capite - Iz glave. Napamet. Naizust.

Ex cathedra - S katedre. Prema učenju katoličke crkve, papa je nepogrešiv kada s katedre, tj. kao poglavar, proglašava neku versku dogmu. Autoritativno tvrditi.

Exceptio afirmat regulam - Izuzetak potvrđuje pravilo.

Ex compacto - Prema ugovoru. Prema dogovoru.

Ex consensu - Po pristanku. Prema sporazumu.

Exempla docent (ili: illustrant) - Na primerima učimo.

Exercitatio artem parat - Vežba stvara veštinu. Tacit.

Ex iure - Po dužnosti.

Ex libris - Iz knjiga.

Ex nudo pacta actio non nascitur - Iz golog (prostog, neformalnog) sporazuma ne rađa se pravo na tužbu.

Ex nunc - Odsada pa dalje. Ubuduće.

Ex officio - Po službenoj dužnosti. Skr. ex offo.

Ex oriente lux - Svetlost dolazi sa istoka.

Experientia docet - Iskustvo uči.

Ex post (facto) - Naknadno prosuđivati.

Ex propriis - Iz vlastitih sredstava. Na svoj račun.

Exspectat tempus sapiens - Mudar čovek čeka (pravo) vreme.

Extra ordinem - Izvan reda.

Ex tunc - Od tada.

Ex usu - Po običaju. Po upotrebi.

Exceptiones sunt strictissimae interpretationis - Izuzetke treba najuže tumačiti.

Fabula docet - Priča (nas) uči. Naravoučenije priče je...

Facile est ventis dare vela secundis - Lako je ploviti s povoljnim vetrom.

Facilius emendabis minore poena - Lakše ćeš popraviti manjom kaznom. Seneka.

Facilius est de alienis iudicare quam de suis - Lakše je o tuđem suditi nego o svojem.

Facio, ut des - Radim da mi daš. Činim nešto da mi nešto daš. Formula u rimskom pravu.

Facio, ut facias - Činim, da mi učiniš.

Facit experientia cautos - Iskustvo čini ljude opreznima.

Facta loquuntur - Dela govore. Činjenice govore.

Facta mea, non dicta, vos sequi volo - Želim da sledite moja dela, a ne moje reči.

Falsa demonstratio non docet - Krivo (lažno) dokazivanje ne dokazuje ništa.

Fama volat - Glasina leti.

Fas et nefas - Pravo i krivo. Dopušteno i nepošteno.

Fata trahunt homines - Sudbina upravlja ljudima

Felix, qui nihil debet - Srećan je onaj koji ništa ne duguje.

Ferae inter se placidae sunt - Zveri su među sobom mirne.

Feriuntque summos fulgura montes - Munje udaraju u vrhunce gora.

Festina lente - Žuri se polako! Erazmo.

Fiat applicatio - Neka se primeni.

Fiat iustitia (et) pereat mundus - Neka se vrši pravda, pa makar propao svet. Pravednost iznad svega.

Fiat lux - Neka bude svetlost. Biblija, Stvaranje 1,3.

Fide, sed qui, vide - Veruj, ali pazi kome.

Fides documenti - Verodostojnost isprave.

Fides obligat fidem - Vernost obavezuje (na) vernost. Vernost za vernost.

Filius legitimus - Zakoniti sin.

Filius naturalis - Prirodni (vanbračni) sin.

Finis coronat (ili: decorat) opus - Konac delo krasi.

Finis sanctificat media - Cilj posvećuje sredstva.

Fit fabricando faber - Kovač postaje kovanjem.

Flagrante delicto - Uhvaćen na delu.

Fluctuat nec mergitur - Ljulja se, ali se ne potapa. Geslo grada Pariza koji u svom grbu ima brod.

Fortasse erit, fortasse non erit - Možda će biti, možda neće biti. Seneka.

Fortes fortuna adiuvat - Odvažnima pomaže sreća. Terencije.

Fortiter in re, suaviter in modo - Odvažno u činu, blago u načinu. Prema rečima jezuitskog generala Aquavive.

Fortunae filius - Sin sreće. Petronije.

Fortunae rota - Kolo sreće.

Fortuna multis dat nimis, satis nulli - Sreća mnogima daje previše, dosta nikome.

Forum rei sitae - Nadležan sud po mestu gde se stvar nalazi.

Frondem in silvis non cernere - Ne videti krošnje u šumi. Ovidije. Od drveta ne videti šumu.

Fugit hora - Sat odmiče. Vreme leti. Oktavijan Avgust.

Fundamentum agendi - Osnov tužbe.

Gloria discipuli, gloria magistri - Slava učenikova je slava učiteljeva.

Graeca fides - Grčka vera. Kada neko ne održi zadatu reč.

Gubernare e tera - Krmaniti s kopna. Livije. Sa sigurnog mesta terati druge u nevolju.

Gutta cavat lapidem non bis sed saepe cadendo:
Sic homo fit sapiens bis non sed saepe legendo
- Kap dubi kamen ne padajući dvaput, već često; tako i čovek ne postaje mudar ne čitajući dvaput, već često. Đordano Bruno.

Habeas corpus - Imaj telo. Iz engleskog zakona od 1679. godine (Habeas corpus act). To je izjava sudije kojom poziva čoveka koji nekoga drži u zatvoru, da ga izvede pred sudiju i opravda njegovo hapšenje.

Habemus pontificem - Imamo papu! Uzvik posle papinog izbora.

Habent sua commoda morae - I odgađanje ima svoju korist.

Habitus non facit monachum - Odelo ne čini monaha. Odelo ne čini čoveka.

Hannibal ad (ne: ante!) portas - Hanibal pred vratima. Ciceron. Nevolja je pred vratima.

Hereditas iacens - Ležeća zaostavština.

Heres ab intestato - Zakonski naslednik kad nema testamenta.

Heres legitimus - Zakonski naslednik.

Heres necessarius - Nužni naslednik.

Hic cineres, ubique nomen - Ovde je pepeo, a ime svuda. Ovaj je nadgrobni natpis bio predložen za Napoleonov sarkofag, ali je umesto njega stavljeno samo slovo N.

Hic et nunc - Ovde i sada.

Hic iacet lepus - U tom grmu leži zec.

Hic Rhodus, hic salta! - Ovde je Rodos, ovde skači. U Ezopovoj basni hvalio se neki čovek kako je na Rodosu jako daleko skočio, i pritom se pozivao na odsutne svedoke. Na to mu je neko odgovorio: "Nisu nam potrebni svedoci. Ovde je Rodos, ovde skači!"

Hierosolyma est perdita - Razoren je Jerusalim. Sve je propalo.

Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis - Istorija je svedok vremena, svetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnik starine. Ciceron.

Hoc signo vinces - U ovom ćeš znaku pobediti. Taj se natpis, kako kaže legenda, ukazao pod krstom caru Konstantinu kada je polazio u rat protiv Maksencija.

Hominem quaero - Tražim čoveka. Fedrus. Navodno je to rekao Diogen.

Homo de humo - Čovek (je načinjen) od zemlje.

Homo homini lupus - Čovek je čoveku vuk. Plaut.

Homo locum ornat, non hominem locus - Čovek mesto krasi, ne mesto čoveka.

Homo mensura - Čovek je merilo (svih stvari). Pitagora.

Homo novus - Novi čovek. Skorojević. Seneka.

Homo sum: humani nihil a me alienum puto - Čovek sam, i ništa ljudsko nije mi strano. Terencije.

Honoris causa - Radi počasti, npr. doctor honoris causa.

Hora incerta, mors certa - Čas (smrti) je neisvestan, ali je smrt izvesna.

Hora legalis - Zakonski čas. Propisano, određeno vreme.

Hora ruit - Vreme odmiče. Vreme leti.

Idem delictum non debet bis puniri - Isti se prekršaj ne može dva puta kazniti.

Idem per idem - Isto istim (dokazivati). Greška u dokazivanju poznata kao circulus vitiosus.

Id est - To jest. To znači. Skraćenica: i.e.

Ignavis semper feriae sunt - Lenjima je svaki dan praznik. Erazmo.

Ignem igne incitare - Podsticati vatru vatrom. Seneka. Dolivati ulje na vatru.

Igni probatur aurum, virtus miseria - Zlato se kuša u vatri, a vrlina u nevolji. Publilije Sirus.

Ignorantia iuris nocet - Nepoznavanje zakona škodi, t.j. ne opravdava.

Ignoscito saepe alteri, numquam tibi - Drugima često opraštaj, sebi nikada. Publilije Sirus.

Ille crucem sceleris pretium tulit, hic diadema - Onaj je posle zločina dospeo na krst, ovaj je dobio krunu. Juvenal.

Imperare sibi maximum imperium est - Vladati nad sobom najveća je vlast. Seneka.

Imperatoria brevitas - Carska kratkoća. Tacit.

Imperium in imperio - Država u državi.

Impossibilium nulla obligatio est - Kada je nešto nemoguće, ništava je obligacija. Digesta.

In absentia - U odsustvu.

In abstracto - Uopšte.

In armis - Pod oružjem.

Inaudita causa quemquam damnari aequitas non patitur - Pravičnost ne dopušta da iko bude osuđen bez salušanja razloga. Marcijan u Pandektama.

In Baccho te Venere - U Bahu i Veneri, tj. u piću i ljubavi.

In camera caritatis - U četiri oka. Poverljivo.

In casu - U slučaju.

In causa - U pravnom slučaju.

In commune bonum - Za opšte dobro.

In concreto - U ovom slučaju.

In continuo - Neprekidno. Stalno.

In corpore - U celosti. Svi skupa.

In curia - Pred sudom. U većnici.

In deposito - Na čuvanju. Na ostavi.

Index librorum prohibitorum - Popis zabranjenih knjiga, koje je katolička crkva zabranila za vreme protivreformacije.

In dubio mitius - U sumnji (postupaj) blaže.

In dubio pro reo - U sumnji treba odlučiti u korist optuženoga.

In eodem prato bos herbam quaerit, canim leporem, ciconia lacertam - Na istoj livadi vo traži travu, pas zeca, roda guštera. Seneka. U istoj situaciji, ljudi imaju različite potrebe.

In extenso - U širinu. Opširno.

In favorem - U korist.

In flagranti - Na činu. (Uhvaćen) na delu. Justinijanov kodeks.

In foro - Na trgu. Pred sudom.

In foro conscientiae - Pred sudom savesti.

In fraudem creditorum - Na štetu poverilaca.

In fraudem legis - Lukavim zaobilaženjem zakona.

In futurum - Ubuduće.

In honorem - U počast.

In infinitum - U beskonačnost. Bez kraja.

In integrum (restituere) - U prvobitno stanje (vratiti).

Iniuria non fit volenti - Ko pristaje na nešto, njemu se ne nanosi nepravda, tj. ne može tražiti naknadu štete.

Iniuriarum remedium est oblivio - Lek za nepravde je zaborav. Seneka.

In loco - Na mestu.

In margine - Na rubu. Na ivici.

In medias res - U sred same stvari. Horacije. Bez okolišenja.

In rerum natura - U prirodi stvari.

Inter arma silent leges - U ratu zakoni ćute. Ciceron.

Inter nos - Među nama.

Inter vivos - Među živima (zaključen ugovor).

In ultima linea - Na kraju krajeva.

In vino veritas - U vinu je istina.

Ipso facto - Već samim činom. Samo po sebi.

Ipso iure - Po samom pravu.

Iudex nemo potest esse in propria causa - Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici.

Ius aggratiandi - Pravo pomilovanja.

Ius armorum - Pravo držanja vojske.

Ius civile - Građansko pravo.

Ius cogens - Pravna pravila koja se ne mogu menjati voljom stranaka. Suprotno je: Ius dispositivum.

Ius commercii - Trgovačko pravo.

Ius dispositivum - Pravna pravila koja se mogu menjati voljom stranaka.

Ius est ars boni et aequi - Pravo je veština (umetnost) dobrote i jednakosti (pravde).

Ius naturale - Prirodno pravo. Kod Rimljana isto što i ius gentium.

Ius privatum - Privatno pravo.

Ius publicum - Javno pravo.

Ius Romanum - Rimsko pravo.

Ius summum saepe summast malitia - Najveće pravo je često najveće zlo. Terencije.

Iustitia est constans et perpetua voluntas isu suum cuique tribuendi - Pravo je postojana i neprekidna volja da se svakom dodeli ono što mu pripada. Justinijan.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere - Zapovesti prava su ove: časno (pošteno) živeti, drugog ne oštetiti, svakom svoje dodeliti.

Iure nature aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri locupletiorem -Po prirodnom pravu pravično je da se niko ne može obogatiti time što će drugi pretrpeti štetu u imovini ili nepravdu.

In pari causa potior est causa possidentis - Ako je jednak osnov, jači je osnov onoga kod koga je stvar (koji je držalac).

- Učinjeno se dobročinstvo zaboravlja, nepravda nikada.

Lapsus calami - Omaška pera. Zabuna u pisanju.

Lapsus linguae - Omaška jezika. Zabuna u govoru.

Lapsus memoriae - Omaška u pamćenju.

Lato sensu - U širem smislu.

Laudatur et alget - Hvaljen, a smrzava se. Juvenal. Pošteni se ljudi zimi smrzavaju.

Lege artis - Po pravilima veštine. Prema stručnim propisima.

Legem brevem esse oportet, quo facilius ab imperitis teneatur - Zakon treba da je kratak, da bi ga neuki lakše poštovali. Seneka.

Leges bonae ex malis moribus procreantur - Dobri zakoni nastaju iz zlih običaja. M. Annaeus Lucanus.

Leges posteriores priores contrarias abrogant - Kasniji zakoni dokidaju pređašnje suprotne.

Legitima possessio - Zakonit posed.

Legum... idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus - Svi smo robovi zakona da možemo biti slobodni. Ciceron.

Levior pluma est gratia - Zahvalnost je lakša od pera. Plaut.

Levis sit tibi terra - Laka ti bila zemlja! Prema Euripidu.

Levius dicere quam facere est - Lakše je reći nego učiniti.

Lex est, non poena, perire - Zakon je, a ne kazna, umreti. Seneka.

Lex fundamentalis - Osnovni zakon.

Lex ferenda - Zakon koji treba da se donese.

Lex lata - Zakon koji je već donet.

Lex posterior derogat lex priori - Kasniji zakon dokida pređašnji.

Lex videt iratum, iratus legem non videt - Zakon vidi srditoga, srditi ne vidi zakon. Publije Sirus.

Libertas est potestas faciendi id, quod iure fieri licet - Sloboda je mogućnost činiti ono što zakon dozvoljava.

Libertas inaestimabilis res est - Sloboda je stvar od neprocenjive vrednosti.

Licentia poetica - Pesnička sloboda. Seneka.

Litterae thesaurum est - Znanje je bogatstvo. Petronije.

Litterarum radices amarae, fructus dulces - Korenje znanja je gorko, plodovi su slatki. Ciceron.

Loco citato - Na navedenom mestu (u knjizi). Skraćeno: l.c.

Loco sigilli - Mesto pečata (na ispravama). Skraćeno: L.S.

Locum tenens - Zamenik. Namesnik.

Locus a quo - Mesto stanovanja izdavaoca menice.

Locus ad quem - Mesto gde se menica ima isplatiti.

Locus communis - Opšte mesto. Obično u množini: Loci communes - opšta mesta u filozofiji i retorici. Otrcane fraze.

Locus delicti - Mesto zločina.

Locus regit actum - Mesto je merodavno za radnju. Pravno pravilo po kome je za pravnu valjanost neke radnje potrebno poštovati formu koju predviđa zakonodavstvo mesta gde se radnja vrši.

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla - Dug je put po propisima, kratak i efikasan po primerima. Seneka.

Lucrum cessans - Izmakla dobit.

Lucrum sine damno alterius fieri non potest - Dobitak ne može nastati bez nečijeg gubitka. Publilije Sirus.

Lumen mundi - Svetlo sveta. Prema Jevanđelju po Mateji 5,14. U prenosnom smislu: Silan um. Katkad i ironično.

Lupus in fabula - Vuk u priči. Terencije. Mi o vuku, a vuk na vrata.

Lupus pilum mutat non mentem - Vuk menja dlaku, ali ne i ćud. Erazmo.

Lux in tenebris (lucet) - Svetlo u tami (sija). Jevanđelje po Jovanu 1, 5.

Lux veritatis - Svetlo istine. Obično se kaže za istoriju.

Magister artis venter - Učitelj umetnosti je želudac. A. Persius Flaccus.

Magis videt oculi quam oculus - Više vide oči nego oko. Više očiju bolje vidi.

Magna charta libertatum - Velika povelja o slobodama. Engleski plemići prisilili su 1215. godine kralja Jovana da im potpiše povelju kojom su dobili velike povlastice.

Magna civitas, magna solitudo - Veliki grad, velika samoća.

Magnum est praesidium innocentia - Nevinost je velika zaštita. Seneka.

Maior e longinquo reverentia - Izdaleka je veće poštovanje. Tacit: Anali.

Mala fide - U zloj nameri.

Mala herba cito crescit - Korov brzo raste. Neander.

Mala ultro adsunt - Zlo samo od sebe dolazi. Erazmo. Zlo ne treba zvati.

Maledictus piscis in aqua tertia - Prokleta je riba u trećoj vodi. (Prva je voda u kojoj riba pliva, druga u kojoj se posle čišćenja opere ili kuva, a treća bi bila kada bismo iza ribe pili vodu. Dakle: posle ribe treba piti vino.)

Male facere qui vult, nunquam non causam invenit - Ko želi zlo raditi, uvek nađe razlog. Publilije Sirus.

Male partum male disperit - Zlo stečeno zlo i propada. Plaut.

Malesuada fames - Glad savetuje na zlo. Vergilije.

Mali principii malus finis - Zao početak ima zao završetak. Erazmo.

Malleus maleficarum - Malj za veštice. Spis izdat 1489. godine od inkvizitora Insitorisa i Šprengera, koji sadrži uputstva za pronalaženje veštica i postupak za njihovo kažnjavanje.

Malum discordiae - Jabuka razdora, nesloge. Justinijan.

Malum est mulier, sed necessarium malum - Žena je zlo, ali nužno zlo. Srednjevekovna poslovica.

Malum necessarium - Nužno zlo.

Malum omen - Zao znak. Loš znak. Zla slutnja.

Malus malo nocet - Zao zlome škodi. Seneka.

Mandatum sine clausula - Punomoćje bez ograničenja.

Manu propria - Vlastitom rukom. Vlastoručno. Skraćeno: m.p.

Manus manum lavat - Ruka ruku mije. Seneka. Isto: Petronije.

Mare nostrum - Naše more.

Maximum remedium irae est dilatio - Najbolji je lek za srdžbu odlaganje.

Mea culpa - Moj greh. Greh na moju dušu.

Mea parvitas - Moja malenkost.

Medice, cura te ipsum - Lekaru, leči sebe sama. Jevanđelje po Luki 4, 23.

Medicina forensis - Sudska medicina.

Medicus curat, natura sanat - Lekar leči, priroda ozdravljuje.

Medium tenuere beati - Sretnici su u životu išli srednjim putem.

Memento mori - Seti se smrti. I ti si samo smrtnik.

Mendax est furax - Ko laže, taj i krade.

Mens agitam molem - Duh pokreće materiju. Vergilije.

Mensibus eratis supra lapidem ne sedeatis - U mesecima koji u svom imenu imaju r, ne sedi na kamenu - jer su to hladni meseci.

Mens sana in corpore sano - Zdrav duh u zdravom telu. Juvenal.

Mente captus - Ograničen. Zaglupljen.

Meo voto - Po mojoj želji.

Merum ius - Izričito pravo.

Militia est hominum vita - Život čovekov je večita borba.

Minima de malis (eligenda sunt) - Treba odabrati najmanje zlo. Ciceron.

Minus est actionem habere quam rem - Manje je imati tužbu nego stvar.

Missio in possessionem - Uvođenje u posed.

Modus acquirendi - Način sticanja, privređivanja.

Modus faciendi - Način izvršavanja.

Modus procedendi - Način zastupanja (ili postupanja).

Modus vivendi - Način života. Uslov za život. Sporazum.

Mors certa, hora incerta - Smrt je sigurna, čas smrti nesiguran.

Mors in olla - Smrt u loncu. Biblija, Pravila IV, 4, 40. Loša ili preobilna ishrana ubija.

Mors liberatrix - Smrt osloboditeljica.

Mors ultima ratio - Smrt je zadnji razlog.

Mulier cum sola cogitat, male cogitat - Kad žena sama misli, zlo misli. Publilije Sirus.

Multa cadunt inter calicem supremaque labra - Mnogo se desi između čaše i usana. Prilike se mogu brzo promeniti.

Multa docet fames - Glad mnoge nauči. Erazmo.

Multi indigni sunt luce et tamen dies oritur - Mnogi su nedostojni svetla, pa ipak dan sviće.

Multi multa sciunt, nemo omnia - Mnogi znaju mnogo, niko sve.

Multi sunt vocati, pauci vero electi - Mnogo je zvanih, ali je malo odabranih. Jevanđ. po Mateju 22, 14.

Multos fortuna liberat poena, metu neminem - Sreća mnoge oslobađa kazne, straha nikoga. Seneka.

Multos timere debet, quem multi timent - Mnogih se mora bojati onaj koga se mnogi boje. Publilije Sirus.

Mutatis mutandis - Promenivši što treba promeniti. Uz potrebne ispravke.

Mutat via longa puellas - Dugo putovanje menja devojke. Propercije.

Nasciturus pro iam nato habetur - Dete koje će se tek roditi (koje je začeto) smatra se već rođenim, tj. ima ista prava kao da se već rodilo.

Naturae convenienter vivere - Živeti u skladu sa prirodom. Nauka stoika.

Natura in minimis maxima - Priroda je u najmanjim stvarima najveličanstvenija.

Naturalia non sunt turpia - Što je prirodno, nije ružno. Izreka potiče od ciničke škole.

Naturam frenare potes, sed vincere nimquam - Narav možeš obuzdati, ali nikada pobediti.

Natura parendo vincitur - Prirodu pobeđujemo, ako joj se pokoravamo. Frensis Bekon.

Ne bis in idem - Ne može se dvaput po istom osnovu (voditi spor).

Necessest facere sumptum, qui quaerit lucrum - Ko traži dobitak, mora nešto i potrošiti. Plaut.

Nesessitas non habet legem - Nužda ne poznaje zakone.

Nec Hercules contra duos - Ni Herakle ne može protiv dvojice. Erazmo.

Ne eat iudex ultra petita partium - Sudija neka ne ide iznad zahteva stranaka.

Ne maior poena quam culpa sit - Neka kazna ne bude veća od krivice. Ciceron.

Neminem pecunia divitem fecit - Nikoga nije novac učinio bogatim. Seneka.

Nemo beneficia in calendario scribit - Niko ne beleži dobročinstva u dužničke knjige. Seneka.

Nemo dat, quod non habet - Niko ne daje što nema.

Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua - Niko ne ljubi domovinu jer je velika, već jer je njegova. Seneka.

Nemo esse iudex in sua causa potest - Niko ne može biti sudija u vlastitoj parnici.

Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet - Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima.

Nemo potest nudo vestimenta detrahere - Niko ne može golome skinuti odelo.

Nemo propheta in patria - Niko nije prorok u svojoj domovini.

Nemo punitur pro alieno delicto - Niko se ne kažnjava za tuđi prestup.

Nervus gerendarum rerum pecunia - Glavni pokretač svih nastojanja je novac.

Nervus probandi - Sila dokaza.

Nervus rerum - Srž stvari. Suština.

Nescit vox missa reverti - Izgovorena reč ne može se povratiti. Horacije.

Nihil est annis beatum - Ništa nije brže od godina. Ovidije.

Nihil est incertius vulgo - Ništa nije nepostojanije od gomile. Ciceron.

Nihil est in intellectu, quod non antea fuerit in sensu - Ništa nije u razumu, što pre nije bilo u osećaju (čulima). Osnovno načelo senzualizma.

Nihil est tam incredibile, quod non dicendo fiat probabile - Ništa nije tako neverovatno da ne može ubeđivanjem postati verovatno. Ciceron.

Nihil habenti nihil deest - Ko nema ništa, ništa mu ne nedostaje.

Nihil nega. parum crede, nisi videas - Ništa ne poriči, malo veruj, dok ne vidiš. Skolastička poslovica.

Nihil nimis - Ništa odviše. Seneka. Prema natpisu na delfijskom proročištu.

Nihil novi sub sole - Nema ništa novo pod suncem. Prema Bibliji.

Nihil opertum, quod non reveletur - Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo.

Nihil probat, qui nimium probat - Ništa ne dokazuje ko previše dokazuje.

Nihil tam munitum (est), quod non expugnari pecunia possit - Ništa nije tako utvrđeno da se ne može osvojiti novcem. Ciceron.

Noctem dies sequitur - Iza dana dolazi noć. Seneka.

Nodus Gordiaunus (ili Gordius) - Gordijev čvor. Curtius Rufus propoveda da je proročište proreklo da će vlast nad Azijom osvojiti onaj ko bude odrešio vrlo zamršeni čvor na kolima kralja Gordija u Zevsovom hramu u Gordiju u Frigiji. Aleksandar Makedonski je 333. p.n.e. rasekao čvor mačem uz reči: "Nije važno na koji se način dvor razdrešuje."

Nolens - volens - Hteo - ne hteo. Hoćeš - nećeš. Milom ili silom.

Noli turbare circulos meos - "Nemoj remetiti moje krugove", navodno je rekao Arhimed rimskom vojniku koji je pri opsadi Sirakuze 212. godine p.n.e. provalio u njegovu kuću, dok je u pesku crtao geometrijske likove.

Nolito imperare, antequam didiceris oboedire - Nemoj zapovedati pre nego što naučiš slušati. Latinski prevod Solonove izreke.

Nolunt ubi velis, ubi nolis cupiunt ultro - Neće kada ti hoćeš, a kada ti nećeš, one hoće same - Terencije o ženama.

Nomen et omen - Ime i znamenje. Plaut.

Nomina sunt odiosa - Imena je neprijatno pominjati. Imena ne treba pominjati.

Non bene, si tollas proelia, durat amor - Ljubav ne traje dugo, ako izuzmeš svađe. Ovidije.

Non damnatio, sed causa hominem turpem facit - Ne sramoti čoveka osuda, već njen uzrok. Seneka.

Non faciunt meliorem equum aurei freni - Konja ne čine boljim zlatne uzde. Seneka.

Non fucata, sed est simplex oratio veri - Govor istine nije kićen, već jednostavan.

Non licet in bello bis peccare - U ratu nije dopušteno dvaput učiniti istu grešku.

Non minus molestum est calvis quam comatis pilos velli - Nije manje mučno čupati dlake ćelavima nego kosmatima. Seneka.

Non nova, sed nove - Ne nove stvari, već na novi način.

Non numeranda, sed ponderanda argumenta - Dokaze treba vagati, a ne brojati.

Non olet - (Novac) ne zaudara. Kada je caru Vespazijanu sin Tit prigovorio što je uveo porez na nužnike, on mu je stavio pod nos zlatnike koje je dobio od poreza i upitao ga da li mu je njihov miris neugodan.

Non omne licitum honestum - Nije sve časno što je dopušteno.

Non omnes omnia possunt - Ne mogu svi sve.

Non plus ultra - Dovde i ni korak dalje. Biblija, Jov 38,11. Preko toga ništa. Nenadmašno.

Non possumus - Ne možemo. To prevazilazi naše moći.

Non progredi est regredi - Ne napredovati znači nazadovati.

Non quia difficilia sunt, non audemos, sed quia non audemus, difficilia sunt - Ne usuđujemo se ne zato što je teško, nego je teško jer se ne usuđujemo. Seneka.

Non scholae, sed vitae discimus - Ne učimo za školu nego za život.

Non semper idem spirat ventus - Ne duva uvek isti vetar.

Non sum qualis eram - Nisam više onaj koji sam bio. Horacije.

Non testatum - Nije provereno. Bez garancije. Pre mnogo decenija, kada je novinarstvo u Evropi bilo još u povoju, hteo je urednik lista "Koelnische Zeitung" da odvoji službene vesti od privatnih informacija. Stoga je, navodno, iznad vesti iz privatnih izvora stavio skraćenicu N.T. (Non testatum). Ova dva slova, kada se čitaju spelovanjem daju nemačku reč "Ente", što znači "patka". Tako je nastala uzrečica - "novinarska patka."

Non vivere bonum est, sed bene vivere - Nije sreća živeti, već dobro živeti. Seneka.

Nosce te ipsum - Upoznaj samog sebe. Latinski prevod grčkog natpisa na Apolonovom proročištu u Delfima. Ciceron.

Nota bene - Upamti dobro. Skraćeno: N.B.

Nuda veritas - Gola istina. Horacije.

Nulla dies sine linea - Ni jedan dan bez poteza (četkom). Svaki dan treba nešto raditi. Reči slikara Apela, kod Plinija: Istorija prirode.

Nulla poena sine lege - Nema kazne bez zakona. Kažnjivo je samo ono što zakon predviđa.

Nulla regula sine exceptione - Nema pravila bez izuzetaka.

Nulla salus bello - Nema spasa u ratu. Vergilije.

Nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est - Nijedno oklevanje nije predugo, ako se radi o životu čoveka. Juvenal.

Nullum crimen sine lege - Nema krivice bez zakona. Kažnjivo je samo ono što zakon kao takvo određuje.

Nullus effectus sine causa - Nema učinka bez uzroka.

Nullus videtur dolo facere qui suo iure utitur - Niko ne čini prevaru (protivpravnu radnju) ako koristi svoje pravo.

Numerus clausus - Ograničen broj (npr. ograničen broj studenata na fakultetu).

Numquam retrorsum - Nikad natrag. Lozinka Ciceronova.

Nunc aut numquam - Sad ili nikad!

Nunc ferrum tuum in igne est - Sada je tvoje gvožđe u vatri. Sada si ti na redu.

Nunc quidem paululum a sole... - Skloni mi se sa sunca. Ne zaklanjaj mi sunce. Kada je Aleksandar Makedonski ponudio filozofu Diogenu da mu ispuni jednu želju, Diogen je izgovorio navedene reči.

Nutrimentum spiritus - Duhovna hrana. Natpis na biblioteci u Berlinu.

Obscurum per obscurius - Nejasno (objašnjavati) još nejasnijim.

Occasio facit furem - Prilika čini lopova.

Oculis magis habenda fides quam auribus - Očima treba više verovati nego ušima.

Oculum pro oculo, dentem pro dente - Oko za oko, zub za zub. Biblija, Izlazak 21,24.

Omne bellum sumi facile, ceterum aegerrume desinere - Svaki se rat lako započinje, ali vrlo teško prestaje.

Omne principium grave - Svaki je početak težak.

Omnia causa fiunt - Sve ima svoj razlog.

Omnia flumina intrat in mare - Sve reke teku u more.

Omnia mea mecum port o - Sve svoje sobom nosim. Ciceron.

Omnia mors aequat - Smrt sve izjednačuje. Klaudije.

Omnia tempus revelat - Vreme sve otkriva. Tertulijan.

Opera selecta - Odabrana dela.

Optima fide - U najboljoj veri. U najboljoj nameri.

Optima forma - Na najbolji način.

Oratio pro domo - Govor u vlastitu korist.

Orbis terrarum - Svet.

Osculum Iudae - Judin poljubac.

Pacta conventa - Sklopljeni ugovori. Tako se zove i ugovor koji su 1102. godine sklopili hrvatski velikaši s mađarskim kraljem Kolomanom, kojim je Hrvatska izgubila svoju nezavisnost.

Pacta dant leges - Ugovori obavezuju ugovorne strane kao zakoni. Ugovor je zakon za stranke.

Pacta sunt servanda - Ugovora se valja držati.

Panem et circenses - Hlaba i igara. Reči pune prezira koje je Juvenal dobacio rimskoj svetini, jer ne traži ništa više osim hleba i besplatnih igara u cirkusu.

Pares inter pares - Jednaki među jednakima.

Pars contraria - Protivna strana.

Pater is est quem nuptiae demonstrant - Otac je onaj na koga brak ukazuje.

Pater familias - Otac porodice. Domaćin. Glava kuće.

Pater patriae - Otac otadžbine.

Pater semper incertus. Mater semper certa - Otac je uvek neizvestan. Majka je uvek izvesna.

Paucis via cognita veri est - Malobrojnima je poznat put istine.

Peculium castrense - Imovina stečena u ratu. Ratna dobit.

Per acclamationem - Odobravanjem. Jednoglasno.

Per angusta ad augusta - Teškoćama (se dolazi) do slave.

Per aspera ad astra - Kroz trnje do zvezda. Trnovit je put do slave. Seneka.

Per capita - Po glavama. Po broju lica.

Per consensum - Sporazumno.

Per directum - Direktno.

Per exemplum - Na primer.

Per extensum - Nadugačko i naširoko.

Per fas et nefas - Pravom i nepravom. Svim sredstvima.

Perfectum est - Svršeno je. Gotovo je.

Per intervalla - U razmacima.

Per litteras - Pismeno. Pismenim putem.

Per maiora (vota) - Većinom (glasova).

Per mandatarium - Po opunomoćeniku.

Perpetum mobile - Aparat koji bi se, pošto je jednom stavljen u pokret, sam svojom energijom i bez tuđe pomoći večno kretao.

Per procuratorem - Po opunomoćeniku (ili zastupniku).

Per se - Sam po sebi. Iz sebe.

Per scrutinum - Tajnim glasanjem.

Persona grata - Draga osoba. Uvažena ličnost. Osoba u milosti.

Persona infamis - Zloglasna osoba. Osoba na zlu glasu.

Persona non grata - Nezahvalna osoba. Nepoželjna ličnost.

Per testamentum - Po poslednjoj volji. Po testamentu.

Per viam actionis - Putem tužbe.

Per viam appellationis - Putem priziva. Žalbom višem sudu.

Per viam supplicationis - Putem molbe. Zamolbenim putem.

Petere lice t - Moliti je dopušteno.

Piger ipse sibi obstat - Lenština je sam sebi na putu. Seneka.

Pisces magni parvulos comedunt - Velike ribe proždiru male.

Piscus primum a capite foetet - Riba smrdi od glave. Erazmo.

Plane qualis dominus, talis est servus - Kakav gospodar, takav sluga. Petronije.

Pleno iure - Punim pravom.

Pleno titulo - Punim naslovom. Skraćeno: P.T.

Pluralis maiestatis - "Množina veličanstva". Vladari govore o sebi u množini, pluralu, kada službeno govore ili pišu o sebi.

Pluralis modestatis - "Množina skromnosti", tj. kad pisac, govoreći samo o sebi, često iz skromnosti kaže "mi" umesto "ja".

Plurima vota valent - Većina glasova vredi. Odluke se donose većinom glasova.

Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem - Više vredi jedan svedok koji je video nego deset koji su čuli. Plaut.

Plus actum quam scriptum valet - Više vredi ono što je učinjeno nego što je napisano. Pravno pravilo.

Plus potest negare asinus quam probare philosophus - Više može poricati magarac nego dokazati filozof. Skolastička poslovica.

Plus potest, qui plus valet - Više može onaj koji je jači. Plaut. Ko je jači, taj i tlači.

Plus ultra - Uvek naviše. Od Karla V moto španskih vladara.

Poena potest demi, culpa perennis est - Kazna se može ukinuti, krivica je trajna. Ovidije.

Pontifex maximus - Vrhovni sveštenik. Papa.

Portio legitima - Zakonski deo. Nužni deo nasledstva.

Post festum - Posle svečanosti. Naknadno. Prekasno.

Post mortem nihil est - Posle smrti nema ničega. Seneka.

Post vinum verba, post imbrem nascitur herba - Posle vina rađaju se reči, posle kiše raste trava.

Potestas non solum si invitet, sed etiam si supplicet, cogit - Vlast zapoveda ne samo kada poziva, već i kada moli. Teodosije.

Potior est, qui prior est - Više prava ima onaj koji je prvi.

Potior tempore, potior iure - Ko je preči po vremenu, preči je i po pravu.

Praesse nescit, qui subesse nescit - Ko ne zna služiti, ne zna ni zapovedati.

Praestatio damni - Naknada štete.

Pretium affectionis - Cena ne po faktičnoj vrednosti, nego po vrednosti koju stvar ima za kupca. Afekciona vrednost.

Prima elementa - Prva načela. Prvi osnovi.

Prima facie - Na prvi pogled.

Primo loco - Na prvom mestu.

Primun vivere, diende philosophari - Prvo živeti, onda filozofirati.

Primus inter pares - Prvi među jednakima.

Principiis consentit exitus - Svršetak se slaže sa početkom.

Principium dimidium totius - Početak je polovina celine. Dobar početak je pola posla.

Prior tempore, potior iure - Ko je prvi po vremenu, preči je po pravu.

Pro anno - Na godinu. Za godinu. Skraćeno: P.a.

Proba merx facile emptorem reperit - Dobra roba lako nađe kupca. Plaut.

Probatum est - Isprobano je. Dokazano je.

Processus verbalis - Usmena rasprava. Sudsko saslušanje.

Pro copia - Kao prepis.

Pro deo, rege et patria - Za Boga, kralja i otadžbinu.

Pro domo sua - U svoju korist. Prema Ciceronu.

Pro et contra - Za i protiv.

Pro forma - Forme radi.

Pro futuro - Za budućnost.

Pro memoria - Za spomen. Za sećanje. Podsetnik.

Promissa cadunt in debitum - Obećanja prelaze u dug, tj. obećanja se moraju ispuniti.

Promissa solvito! - Ispunjavaj obećanja!

Pro nihilo - Badava. Besplatno.

Pro nunc - Za sada. U ovaj čas.

Pro patria - Za domovinu.

Propria auctoritate - Po svojoj vlastitoj moći.

Propria manu - Vlastitom rukom. Svojeručno.

Pro primo - U prvom redu. Kao prvo.

Pro quota - Srazmerno.

Pro re nata - Prema stanju stvari. Prema prilikama.

Pro secundo - U drugom redu. Kao drugo.

Pro tempore - Za sada. Za ovaj čas.

Proximus successor - Najbliži (prvi) naslednik.

Pugnis et calcibus - Šakama i petama. Ciceron. Rukama i nogama. Svim sredstvima.

Pulsate et aperietur vobis - Kucajte i otvoriće vam se. Jevanđ. po Luki 11, 9, Jevanđ. po Mateju 7,7.

Punica fides - Punska vera, tj. nevera. Sallistius Crispus.

Quae nocent, docent - Što škodi, uči. Na greškama se učimo.

Quale vinum, tale Latinum - Kakvo vino, takav latinski (jezik). Donosio domaćin pred gosta redovnika najpre loše, pa bolje i konačno najbolje vino. Gost je govorio: "Bonus vinus", pa "Bono vinum" i na kraju ispravno "Bonum vinum".

Qualis dominus, talis et servus - Kakav gospodar, takav i sluga. Petronije.

Qualis pater, talis filius - Kakav otac, takav sin.

Qualis rex, talis grex - Kakav pastir, takvo stado.

Qualis vita, finis ita - Kakav život, takva smrt.

Quam bene vivas refert, non quam diu - Važno je kako dobro živiš, a ne kako dugo. Seneka.

Quam multi sunt indigni luce, et tamen dies oritur - Kako su mnogi nevredni svetla, a ipak dan sviće.

Qui acceperint gladium, gladio peribunt - Ko se mača laća, od mača će i poginuti. Jevanđ. po Mateju 26,52.

Quia nulla est iniuria, quae in volentam fiat - Nema nepravde protiv onoga ko na nju pristaje. Ulpijan.

Quia ventum seminabunt, et turbinem metent - Sejaće vetar, a žnjeti oluju.

Qui beneficium dedit, obliviscatur - Ko je učinio dobro delo, neka zaboravi. Seneka.

Qui differt poenas, peccandi laxat habenas - Ko odgađa kaznu, popušta uzde grehu. Carmina Burana.

Quidquid discis. tibi discis - Šta god učiš, za sebe učiš. Petronije.

Qui iure suo utitur, neminem laedit - Ko se služi svojim pravom, nikoga ne vređa.

Quilibet suae fortunae faber - Svako je kovač svoje sreće.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare - Ko se ne zna pretvarati, ne zna vladati. Luj XI.

Qui nescit tacere, nescit et loqui - Ko ne zna ćutati, ne zna ni govoriti. Seneka.

Qui nimium probat, nihil probat - Ko previše dokazuje, ništa ne dokazuje.

Qui peccat ebrius, luat sobrius - Ko greši pijan, neka okaje trezan.

Qui pro quo - Zamena ličnosti. Jedan za drugoga. Naročito često u komedijama gde smešne situacije nastaju time što jednu osobu smatraju drugom.

Quod cito fit, cito perit - Što brzo dođe, brzo i prođe.

Qoud dixi, dixi - Što rekoh, rekoh. Što rekoh - ne porekoh!

Qoud hodie non est, cras erat - Što nije danas, biće sutra. Petronije.

Quod in animo sobrii, id est in lingua ebrii - Što je treznome na srcu, to je pijanome na jeziku. Erazmo.

Quod initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere. - Što je od početka nevaljano, ne može se ispraviti protekom vremena.

Quod licet Iovi, non licet bovi - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu. Nije sve za svakoga.

Quod nocet, docet - Što škodi, to poučava. Što muči, uči.

Quod non est in actis, non est in mundo - Čega nema u spisima, nema ni na svetu. Birokratsko pravilo.

Quod non vetat lex, hoc vetat fieri pudor - Što ne brani zakon, brani stid. Seneka.

Quod nullius est, primo occupanti cedit - Što nije ničije, pripada onome koji ga prvi uzme.

Quod rarum, carum - Što je retko, drago je (vredno je).

Quotidiana vilescunt - Što je svačije, gubi na vrednosti.

Quot linguas calles, tot homines vales - Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrediš.

Rara avis - Retka ptica. Horacije. Nešto neobično.

Ratio decinedi - Razlog za odluku.

Ratio dubitandi - Razlog za sumnju.

Rebus sic stantibus - Uz ovakve prilike. Pod tim okolnostima.

Recusatio iudicus - Izuzeće sudije.

Reliquiae reliquiarum Croatiae - Ostaci ostataka Hrvatske. Tako su, od polovine XVI veka, posle pada Slavonije pod Turke, Hrvati nazivali preostali deo Hrvatske.

Remedium iuris - Pravni lek. Žalba.

Rem tene, verba sequentur - Vladaj predmetom (o kome govoriš), reči će dolaziti same od sebe. Katon.

Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka nauka.

Rerum permutatio - Zamena stvari. Zbrka.

Res aliena - Tuđa stvar. Tuđa svojina.

Res commercio - Stvar u prometu. Roba.

Res communis - Zajedničko dobro. Opšta stvar.

Res facti - Činjenica.

Res imobilis - Nepokretno dobro. Nekretnine.

Res indivisibilis - Nedeljivo dobro. Nedeljiva stvar.

Res inter alios acta aliis neque nocere neque prodesse potest - Stvar (posao) zaključena među jednim ljudima, drugima ne može niti škoditi niti koristiti.

Res iuducata pro veritate acciptur - Presuđena stvar uzima se kao istina.

Res mobilis - Pokretno dobro. Pokretna stvar.

Res, non verba - Dela, ne reči. Tvori, a ne zbori.

Res nullius - Ničija stvar. Stvar bez vlasnika.

Res perit domino - Stvar propada na štetu gospodara.

Restitutio in integrum - Povratak u pređašnje stanje.

Sacrilegia minuta puniuntur, magna in triumphis feruntur - Mala se nedela kažnjavaju, velika pronose u slavlju. Seneka.

Salvo iure - Bez povrede nečijeg prava.

Sapienti sat - Pametnome dosta. Terencije. Pametnome se s malo reči može mnogo reći.

Schema genealogicum - Rodoslov. Rodoslovno stablo.

Scientia potestas est - Znanje je moć. Francis Bacon.

Scylla et Charybdis - Scila i Haribda.

Sedes materiae - Mesto u zakonu odlučno za rešavanje nekog pitanja.

Senatus populusque Romanus - Senat i rimski narod. Skraćeno: S.P.Q.R. Rimska država.

Sensu latiori - U širem smislu.

Sensus communis - Opše prihvaćeno shvatanje (mišljenje).

Sensu stricto - U užem smislu.

Separatio quoad torum et mensam (ili: a tora et mensa) - Rastava od stola i postelje.

Serva me, servabo te - Čuvaj ti mene, pa ću i ja tebe. Petronije.

Sibi quisque peccat - Svako greši na svoj račun. Petronije.

Sic transit gloria mundi - Tako prolazi svetska slava.

Si duo faciunt idem, non est idem - Ako dvojica čine isto, nije isto. Terencije.

Silent leges inter arma - U ratu zakoni ćute. Ciceron.

Similis simili gaudet - Jednak se jednakom veseli.

Simplex sigillum veri - Jednostavan je pečat istine.

Sine cura - Bez brige. Odatle: sinekura, tj. lagodan posao, posao bez briga i odgovornosti.

Sine dubio - Bez sumnje.

Sine ira et studio - Bez mržnje i sklonosti. Tacit.

Sine qua non - Bez čega ne može biti. Conditio sine qua non - Uslov bez koga se ne može.

Sirenum voces - Sirenski glasovi. Pesma sirena. Milozvučne reči, iza kojih se krije zloba i pritvornost.

Si sapis, quod scis, nescis - Ako si mudar, što znaš, ne znaš. Terencije.

Sisyphius labor - Sizifov posao. Uzaludan posao.

Societas leonina - Lavlje društvo. Društvo (poslovni odnos ili ugovor) u kome je jedna strana neravnopravna.

Spatium deliberandi - Rok za razmišljanje.

Spes inopem, res avarum, mors misreum levat - Nada pomaže siromahu, blago lakomcu, a smrt nesretniku. Publije Sirus.

Spiritus agens - Pokretač. Duhovni vođa.

Spiritus movens - Pokretač. Duhovni vođa.

Stallum agendi - Dozvola za vršenje advokatske prakse.

Stante pede - Odmah. Smesta.

Statim debetur, quod sine die debetur - Odmah se duguje što se duguje bez određenog roka.

Status quo - Stanje u kome se nešto nalazi.

Status quo ante - Stanje u kome se nešto nalazilo pre nekog događaja, npr. pre rata.

Stilus virum arguit - Stil odaje čoveka.

Stricto iure - Po strogom pravu. Striktno po zakonu.

Sub auspiciis regis - Pod kraljevim okriljem.

Sub condicione - Pod uslovom.

Sub iudice - Pred sudijom. Nepresuđeno. U toku postupka.

Sub lege libertas - Sloboda pod zakonima.

Sub poena - Pod pretnjom kazne.

Sub rosa - Pod ružom. Ruža je simbol ćutljivosti. Dakle: U poverenju. Poverljivo.

Sub sigillo - Pod pečatom (ćutanja).

Sub sigillo confessionis - Pod pečatom ispovedne tajne.

Sub sole nil perfectum - Pod suncem ništa nije savršeno.

Sub specie aeternitatis - S gledišta večnosti. Spinoza.

Sui generis - Svojevrstan.

Sui iuris - Punoletan. Samostalan.

Sum, ergo bibo; bibo, ergo sum - Jesam, dakle pijem; pijem, dakle jesam. Natpis u jednoj kafani u Nirnbergu.

Summa summarum - Ukupan iznos. Plaut. Sve u svemu.

Summum ius, summa iniuria - Najveće pravo (je često) najveća nepravda. Ciceron.

Suo tempore - U svoje vreme.

Superflua non nocent - Previše ne škodi. Od viška ne boli glava.

Suum cuique - Svakom svoje. Ciceron.

Tabula rasa - Glatka (prazna) ploča. Potpuno neznanje.

Tacitus consensus - Pristanak ćutanjem.

Taliter, qualiter - Kakotako. Osrednje.

Tanti, quantum habeas, sis - Koliko imaš, toliko vrediš. Horacije.

Tantum valet, quantum ratio probat - Razlog toliko vredi, koliko dokazuje.

Tempora munantur - Vremena se menjaju.

Tempori parce - Štedi vreme.

Tempus breve est - Vreme je kratko.

Tempus edax rerum - Vreme koje sve proždire. Ovidije.

Tempus fugit - Vreme leti.

Tempus ipsum affert consilium - Vreme donosi savet.

Tempus omnia revelat - Vreme sve otkriva.

Terminus ad quem - Konačni rok. Rok do koga se nešto mora izvršiti.

Terminus a quo - Početni termin. Rok od koga se nešto računa.

Terminus decretorius - Dan (ili vreme) sudske odluke.

Terminus elapsus - Istekli rok.

Terminus peremtorius - Sudski rok.

Terminus praeclusivius - Prekluzivni rok. Rok posle koga se gubi neko pravo.

Terminus praefixus - Utvrđeni rok.

Terminus prerogatus - Produženi rok.

Terminus technicus - Stručni izraz.

Terra incognita - Nepoznata zemlja. Nepoznati teren.

Tertium non datur - Trećega nema. Ili ovo ili ono.

Testamentum nuncupativum - Usmeni testament.

Testis unus, testis nullus - Jedan svedok, kao nijedan.

Timidus vocat se cautum, parcum sordidus - Kukavica sebe naziva opreznim, tvrdica štedljivim. Publije Sirus.

Tinnulae tariones praecipuam habent vim ad parsuadendum - Dokazi koji zvekeću (tj. novac) imaju naročitu moć ubeđivanja. Erazmo.

Titulo iusto - Po pravu.

Titulo possessionis - Po pravu posedovanja.

Tuo te pede metire - Svojom se merom meri. Erazmo.

Tu quoque, fili! - Zar i ti, sine (Brute)! Uzvik Cezarov kada je među svojim ubicama ugledao i Bruta.

Tutor testamentarius - Testamentom imenovani staratelj.

Ubi amici, ibi opes - Gde ima prijatelja, ima i blaga. Kvintilijan.

Ubi Bacchus, ibi Venus - Gde je Bahus, tu je i Venera, tj. gde se pije, tu se i ljubi.

Ubi bene, ibi patria - Gde (mi) je dobro, tu (mi) je domovina. Ciceron.

Ubi concordia, ibi victoria - Gde je sloga, tu je i pobeda. Publilije Sirus.

Ubi lex, ibi poena - Gde je zakon, tu je i kazna.

Ubi mel, ibi fel - Gde je med, tamo ima i žuči.

Ubi tu Gaius, ego Gaia - Gde si ti Gaj, ja sam Gaja. Žena treba da deli s mužem i dobro i zlo.

Ultima forsan - Možda zadnji (sat). Natpis na sunčanim satovima.

Ultima (hora) latet - Zadnji je (sat) skriven - Natpis na sunčanim satovima.

Ultimam time - Zadnjeg se (sata) boj! Natpis na sunčanim satovima.

Ultima ratio - Zadnje sredstvo.

Ultimum refugium - Zadnje utočište.

Una hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proleće. Erazmo.

Unus pro omnibus et omnes pro uno - Jedan za sve i svi za jednoga.

Urbs aeterna - Večni grad, tj. Rim.

Usurarum usurae - Kamate na kamate.

Usus fructus - Plodouživanje.

Utile dulci - Korisno s ugodnim (spojiti). Horacije.

Utilitas publica - Javno (opšte) dobro.

Uti, non abuti - Upotrebljavati, a ne zloupotrebljavati.

Ut sementem feceris, ita metes - Kako poseješ, tako ćeš i žnjeti

Vade mecum! - Idi samnom! Uobičajeni naslov za pisane turističke vodiče.

Vade, satana! - Idi od mene, sotono! Ev. po Mateju, 4, 10.

Vae victis! - Teško pobeđenima! - uzviknuo je 387. godine p.n.e. galski vođa Breno.

Vallis lacrimarum - Dolina suza. Biblija, Psalm 83, 7.

Vanitas vanitatis et omnia vanitaa - Taština nad taštinama i sve je taština. Biblija.

Vare, legiones redde! - Vare, vrati mi moje legije! uzviknuo je car Avgust posle Varovog poraza u Teuteburškoj šumi 9. godine nove ere.

Vasa vana plurimum sonant - Prazne posude najjače zveče.

Veni, vidi, vici - Dođoh, videh, pobedih. Lakonska vest kojom je Cezar javio prijatelju Amintiju da je kod Zele pobedio Farnaka.

Verba ligant homines, taurorum cornua funes - Ljudi se vežu za reč, a volovi za rogove.

Verba rebus proba - Potvrdi reči činjenicama! Seneka.

Verba res sequitur - Iza reči slede dela.

Verba volant, scripta manent - Reči lete, napisano ostaje.

Veritas odium parit - Istina rađa mržnju. Plaut.

Veritas temporis filia - Istina je kći vremena.

Veritatis oratio simplex est - Jednostavan je govor istine. Seneka.

Via facti - Samim činom. Samo po sebi. Samo od sebe.

Vice versa - Obrnuto. Obratno.

Vi mandati - Po nalogu.

Vim vi repellere licet - Dopušteno je silu odbiti silom.

Vincere aut mori - Pobediti ili umreti. Geslo Petra Zrinjskog.

Vinum lac senum - Vino je mleko staraca.

Virgo intacta - Devica.

Virtus nobilitat - Vrlina oplemenjuje.

Vis comica - Snaga smešnoga. Moć komike.

Vis legis - Snaga zakona.

Vis maior - Viša sila.

Vis probandi - Snaga dokaza.

Vis vitalis - Životna snaga.

Vita brevis, ars longa - Život je kratak, umetnost je duga. Prema Hipokratu.

Vitae descriptio - Životopis.

Vivere militare est - Živeti znači boriti se. Seneka.

Volens-nolens - Hoćeš-nećeš.

Voluntas legis - Volja zakona.

Voluntas ultima - Poslednja volja. Testament.

Votum seoaratum - Izdvojeno mišljenje.

Vox populi, vox dei - Glas naroda, božji glas.

 

Zabava
Online radio
                    www.koceljeva.gov.rs
                    Ulica Nemanjina 74, 15220 Koceljeva
                    tel: +381 556 355 fax: +381 556 587